فروشگاه تک کالا
توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک

کتاب ماهیت حقوقی و روش های حل و فصل دعاوی در بازار اوراق بهادار

نوشته : علیرضا رجب زاده اصطهباناتی،ناشر : سازمان بورس؛قوانین و مقررات جهت حل و فصل اختلافات بازار سر

قیمت : 19,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب ماهیت حقوقی و روش های حل و فصل دعاوی در بازار اوراق بهادار
نوشته : علیرضا رجب زاده اصطهباناتی
ناشر : سازمان بورس
ترجمه : -
شابک : 978-600-5959-57-4
تعداد صفحات : 302
شمارگان چاپ : 1000
نوبت چاپ : اول- 1392
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 19000 تومان
درباره کتاب :
بازارهای اوراق بهادار نقش مهمی در اقتصاد و جابجایی ثروت ایفا می‌کنند. در کشور‌های پیشرفته، این بازارها از قوانین ومقررات دقیق و کارآمدی برخوردار هستند. حل‌وفصل دعاوی و رفع اختلافات ناشی از فعالیت تجاری در این بازارها نیز دارای ویژگی‌های خاصی بوده و با حل‌وفصل دیگر دعاوی، کم وبیش متفاوت است. محور اصلی این کتاب، بررسی حل‌وفصل دعاوی ناشی از معاملات در بورس اوراق بهادار به‌طور اعم و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به‌طور اخص است
فهرست مطالب :
فهرست اجمالی
سخن ناشر
مقدمه
بخش اول - کلیات
فصل اول : اصطلاحات و مفاهیم
فصل دوم : پیشینه،ساختار و تشکیلات بازار اوراق بهادار
فصل سوم : سیر تحول مقررات داوری در حقوق موضوعه ایران
بخش دوم - تحلیل اقسام ساز و کارهای حل و فصل اختلافات
فصل اول : ساز و کارهای قضایی و حاکمیتی
فصل دوم : روش های جایگزین حل و فصا اختلافات
فصل سوم : اقسام شیوه ها و تحلیل ساز و کارهای حل و فصل اختلافات در بازار اوراق بهادار
بخش سوم - صلاحیت،ساختار،آیین رسیدگی،صدور،قطعیت و اجرای آرای هیئت داوری بورس
فصل اول : صلاحیت و ساختار
فصل دوم : صلاحیت اعضا و تشکیلات هیئت داوری بورس
فصل سوم : نحوه ی رسیدگی در هیئت داوری
نتایج و پیشنهادات
فهرست منابع
فهرست تفصیلی
سخن ناشر
مقدمه
بخش اول - کلیات
طرح بحث
فصل اول : اصطلاحات و مفاهیم
مبحث اول - اوراق بهادار و مصادیق آن
گفتار اول : سهام شرکت های سهامی عام
گفتار دوم : اوراق مشارکت
گفتار سوم : اوراق یا صکوک اجاره
گفتار چهارم : اوراق بهادار ، قراردادهای آتی کالا یا سهم
گفتار پنجم : اوراق بهادار اختیار معامله
مبحث دوم - انواع بازارهای اوراق بهادار و پیشینه ی تاریخی بورس
گفتار اول : بورس اوراق بهادار
گفتار دوم : بورس کالا
گفتار سوم : بورس انرژی
گفتار چهارم : فرابورس (بازارهای خارج از بورس)
فصل دوم : پیشینه،ساختار و تشکیلات بازار اوراق بهادار
مبحث اول - پیشینه بازار اوراق بهادار
مبحث دوم - ساختار و تشکیلات جهانی بازار اوراق بهادار
گفتار اول : فدراسیون جهانی بورس ها
گفتار دوم : فدراسیون بورس های منطقه ای
بند اول. فدراسیون بورس های اوراق بهادار اروپایی آسیایی (FEAS)
بند دوم. فدراسیون اوراق بهادار اروپایی (FESE)
بند سوم. فدراسیون بورس های جنوب آسیا (SAFE)
بند چهارم. فدراسیون بورس های اوراق بهادار شرق آسیا و اقیانوسیه (AOSEF)
بند پنجم. فدراسیون بورس های آمریکای مرکزی و لاتین (FIAB)
بند ششم . موسسه بورس های اوراق بهادار آفریقا (ASEA)
مبحث سوم - ساختار و تشکیلات بازار اوراق بهادار در ایران
گفتار اول. نهادهای نظارت کننده
بند اول. شورای عالی بورس و اوراق بهادار
بند دوم. سازمان بورس و اوراق بهادار
گفتار دوم . نهادهای تحت نظارت
بند اول. تشکل های خود انتظام
1. شرکت سهامی عام بورس اوراق بهادار تهران
2. کانون ها
3. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
بند دوم . نهادهای مالی
1. شرکت های کارگزاری
2. شرکت های تامین سرمایه
3. صندوق های سرمایه گذاری
4. شرکت های سرمایه گذاری
بند سوم. ناشران
فصل سوم : سیر تحول مقررات داوری در حقوق موضوعه ایران
مبحث اول . داوری در قانون اصول محاکمات حقوقی
مبحث دوم . قانون شورای داوری
مبحث سوم. داوری در قانون آئین دادرسی مدنی
مبحث چهارم . داوری در دعاوی خانودگی
مبحث پنجم . داوری تجاری
بخش دوم - تحلیل اقسام ساز و کارهای حل و فصل اختلافات
طرح بحث
فصل اول : ساز و کارهای قضایی و حاکمیتی
مبحث اول . مراجع قضایی
گفتار اول. ویژگی های مراجع قضایی
بند اول . حکومتی و دولتی بودن مراجع قضایی
بند دوم . الزام آور بودن آرای صادره
بند سوم . تبعیت مراجع قضایی از قاعده اعتبار امر مختومه و امر مطروحه و قاعده فراغ دادرس
بند چهارم . دارا بودن صلاحیت عام در رسیدگی به دعاوی
بند پنجم . تشریفاتی بودن رسیدگی و برخورداری از آئین دادرسی الزامی
بند ششم . دو مرحله ای بودن قضاوت و دادرسی دولتی
بند هفتم . لزوم رعایت و اجرای قوانین و مقررات ماهوی
بند هشتم . واجد شرایط خاص بودن قضات دادگاه ها
بند نهم . الزام خوانده برای حضور در دادگاه
بند دهم . صلاحیت انحصاری مراجع قضایی در رسیدگی به امور غیر ترافعی و برخی دعاوی مانند دعاوی ورشکستگی و اصل نکاح و فسخ آن،طلاق و نسب و ....
گفتار دوم . ماهیت عمل قضا
مبحث دوم . مراجع رسیدگی اختصاصی غیر دادگستری و ماهیت عمل آنها
گفتار اول . تعریف و انواع مراجع رسیدگی اختصاصی غیر دادگستری
بند اول . مراجع حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک
بند دوم . مراجع حل اختلاف مالیاتی
هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال
بند سوم . مراجع حل اختلاف و تشخیص قانون کار
بند چهارم . مراجع حل اختلاف قانون نظام صنفی
بند پنجم . سایر مراجع اختصاصی غیر دادگستری
گفتار دوم . ماهیت عمل مراجع رسیدگی اختصاصی غیر دادگستری
بند اول . مراجع اختصاصی واجد صلاحیت محدود،مشخص و استثنایی هستند
بند دوم . فقدان آئین دادرسی مشخص و واضح در همه مراجع
بند سوم . عدم لزوم شرایط قضاوت دادگستری در مورد اعضای رسیدگی کننده در این مراجع
بند چهارم . آرای این مراجع،قابل اعتراض و ابطال در مراجع دادگستری است
فصل دوم : روش های جایگزین حل و فصا اختلافات
مبحث اول . مفهوم روش های جایگزین حل و فصل اختلافات
مبحث دوم . اقسام روش های جایگزین حل اختلاف
بند اول . میانجی گری
بند دوم . داوری
بند سوم . بحث و مذاکره
بند چهارم . سازش
بند پنجم . آمبودزمن یا بازرس عالی
بند ششم . حل اختلاف از طریق مذاکرات اینترنتی و غیر حضوری
بند هفتم . دادرسی یا رسیدگی اختصاری
بند هشتم . ارزیابی بی طرفانه ی اولیه
بند نهم . حقیقت یابی بی طرفانه
بند دهم . قضاوت عمومی
بند یازدهم . همکاری و تشریک مساعی
بند دوازدهم . جلسات حل و فصل
مبحث سوم . ویژگی ها،دسته بندی تحلیل و ماهیت روش های جایگزین حل و فصل اختلافات
گفتار اول . مزایا و ویژگی ها
گفتار دوم . تقسیم بندی تحلیل و ماهیت روش های جایگزین حل و فصل اختلافات
مبحث چهارم . اعتبار و جایگاه شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در فقه اسلامی
گفتار اول . مصالحه و سازش
گفتار دوم . داوری و قاضی تحکیم
فصل سوم : اقسام شیوه ها و تحلیل ساز و کارهای حل و فصل اختلافات در بازار اوراق بهادار
مبحث اول . اقسام شیوه های حل و فصل اختلافات متداول در بورس های خارجی
گفتار اول . روش های حل اختلافات در بورس اوراق بهادار آمریکا
گفتار دوم . روش های حل اختلافات در بورس اوراق بهادار انگلستان
بند اول . رسیدگی به دعاوی توسط آئین های رسیدگی داخلی شرکت
بند دوم . سرویس بازرسی دولتی آمبودزمن (FOS)
بند سوم . داوری و میانجی گری اختلافات بورسی
بند چهارم . طرح پرداخت غرامت
بند پنجم . اقدام قضایی در دادگاه توسط سرمایه گذار
گفتار سوم . حل اختلافات در بازار اوراق بهادار مصر
گفتار چهارم . حل اختلافات در بورس اوراق بهادار برزیل
گفتار پنجم . حل اختلافات در بورس اوراق بهادار پاکستان
مبحث دوم . اقسام شیوه های حل و فصل اختلافات در بازار اوراق بهادار ایران
مبحث سوم . تجزیه و تحلیل سازو کارهای حل اختلافات در بازار اوراق بهادار ایران
گفتار اول . رفع اختلافات حرفه ای در کانون ها
گفتار دوم . رسیدگی در هیئت مدیره سازمان
مبحث چهارم . حل اختلافات در هیئت داوری بازار اوراق بهادار
گفتار اول . ویژگی ها و قواعد حاکم بر این نهاد
گفتار دوم . تبیین ماهیت داوری بورسی و مقایسه ی هیئت داوری بورس با داوری مصطلح
بند اول . توافقی و اختیاری بودن رجوع به داوری اصطلاحی
بند دوم . انتخاب داوران توسط طرفین دعوی و اختلاف
بند سوم . غیر دولتی و خصوصی بودن نهاد داوری
بند چهارم . معین بودن مدت زمان رسیدگی در داوری اصطلاحی
بند پنجم . برخورداری آرای داوری از اعتبار امر مختومه و امر مطروحه
بند ششم . عدم لزوم شرایط قضاوت در مورد داوران
بند هفتم . یک مرحله ای بودن رسیدگی در داوری
بند هشتم . داوری کدخدامنشانه و منصفانه وجو دارد؛ ولی دادگاه ها در هر حال مکلف به رعایت قوانین ماهوی هستند
بند نهم . وابسته بودن اجرای رای داوری به صدور اجرائیه ی دادگاه
بند دهم . امکان رد و جرح داور از سوی طرفین اختلاف
گفتار سوم . مقایسه هیئت داوری بورس با مراجع رسیدگی اختصاصی
بخش سوم - صلاحیت،ساختار،آیین رسیدگی،صدور،قطعیت و اجرای آرای هیئت داوری بورس
طرح بحث
فصل اول : صلاحیت و ساختار
مبحث اول . حدود صلاحیت
گفتار اول . صلاحیت اصلی یا اولیه مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار
بند اول . اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای دست اندکاران بورس
بند دوم . اختلافات سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای
گفتار دوم . صلاحیت های اضافی (یا ثانویه) هیئت داوری
بند اول . صلاحیت موضوع ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار
بند دوم . صلاحیت رسیدگی به تخلفات مشاوران حقوقی ناشر و ارزش یابان
بند سوم . صلاحیت موضوع مواد 5 و 15 قانون توسعه ی ابزارها و نهادهای مالی جدید
بند چهارم . صلاحیت در حل اختلافات ایجاد شده در بورس کالا و فرابورس و دیگر بورس ها
مبحث دوم . ویژگی های صلاحیت هیئت داوری بورس
گفتار اول . وسعت در صلاحیت
گفتار دوم . الزامی و انحصاری بودن صلاحیت
گفتار سوم . ابهامات و تعارض در صلاحیت هیئت داوری بورس
بند اول . دعاوی مرتبط با دولت ،شرکت های دولتی و نهادهای عمومی (شهرداری ها و بنیادها)
بند دوم . امکان تعارض در صلاحیت هیئت داوری بورس و هیئت مدیره سازمان و مراجع قضایی
بند سوم . شائبه ی مخالفت صلاحیت های هیئت داوری با قانون اساسی
بند چهارم . تک شعبه ای بودن هیئت داوری و تبعات منفی آن
فصل دوم : صلاحیت اعضا و تشکیلات هیئت داوری بورس
مبحث اول . شرایط و ویژگی های اعضای هیئت داوری
گفتار اول . صلاحیت عمومی اعضا
گفتار دوم . صلاحیت تخصصی اعضا
گفتار سوم . بررسی امکان جرح و رد داور یا داوران
مبحث دوم . دبیرخانه،تشکیلات و ثبت دادخواست
گفتار اول . تکمیل فرم رسیدگی در هیئت داوری
گفتار دوم . پرداخت هزینه ی داوری و ارائه ی مدارک
گفتار سوم . گواهی عدم امکان سازش از کانون مربوطه
گفتار چهارم . ارائه ی نمایندگی یا وکالت نامه رسمی معتبر
فصل سوم : نحوه ی رسیدگی در هیئت داوری
مبحث اول . رسیدگی ماهوی و اختصاری
مبحث دوم . ویژگی های رای هیئت داوری
گفتار اول . بیان جات موجهه و مستندات رای
گفتار دوم . اعتبار امر مختومه و اعتبار امر مطروحه
مبحث سوم . قانون حاک در رسیدگی
گفتار اول . لزوم تبعیت از قوانین ماهوی و عرف تجاری
گفتار دوم . امکان صدور حکم به استناد عدل و انصاف
گفتار سوم . امکان صلح و سازش در مرحله ی داوری
مبحث چهارم . آیین رسیدگی در هیئت داوری
گفتار اول . لزوم رعایت اصول بنیادین آیین دادرسی
گفتار دوم . امکان ارجاع به کارشناس
گفتار سوم . امکان یا عدم امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت
مبحث پنجم. فرایند تصمیم گیری ،صدور و اجرای رای
گفتار اول . صدور رای
الف . اعتبار رای اکثریت
گفتار دوم . ابلاغ و اجرای رأی داوری
بند اول . ابلاغ آراء
بند دوم . اجرای آراء
مبحث ششم . قطعیت یا عدم قطعیت آرای هیئت داوری
 گفتار اول . اعاده ی دادرسی و واخواهی
گفتار دوم . اعتراض و تجدی نظر از آراء
بند اول . امکان اعتراض و تجدی نظر از آراء
بند دوم . مرجع تجدید نظر
نتایج و پیشنهادات
الف . نتایج
ب. پیشنهادات
فهرست منابع
الف. منابع فارسی و عربی
ب. زبان انگلیسی
ج . سایت های اینترنتی
د. قوانین و آیین نامه های مختلف داخلی و خارجی

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.